REGULAMIN KONKURSU „Zgarnij deskę”

 

Paragraf 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zgarnij deskę”
 2. Organizatorem Konkursu jest PPHU Meble Wrzosowa Andrzej Woźniakowski, ul. Częstochowska 99, 42-244 Mstów.
 3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma PPHU Meble Wrzosowa Andrzej Woźniakowski, ul. Częstochowska 99, 42-244 Mstów .
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/MebleWrzosowa w dniach 02.12.2020 – 08.12.2020 (do godziny 12:00 w południe).

Paragraf 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  2. nie jest pracownikiem PPHU Meble Wrzosowa Andrzej Woźniakowski
  3. nie jest członkiem rodziny pracownika PPHU Meble Wrzosowa Andrzej Woźniakowski

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

Paragraf 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są jeden zestawy produktów oraz gadżetów kuchennych, na które składają się: zestaw desek do krojenia, o wartości 70 zł oraz deska do krojenia duża, o wartości 50 zł, deska do krojenia mała, o wartości 20 zł
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/MebleWrzosowa zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat: dlaczego wybrana wersja kuchni podoba Ci się bardziej.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@meblewrzosowa.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy MEBLE WRZOSOWA, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez PPHU Meble Wrzosowa Andrzej Woźniakowski.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

Paragraf 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

Paragraf 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie  https://www.facebook.com/MebleWrzosowa